Returret

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Vilkårene for returnering fastsættes fra gang til gang af Intra Service.

Normalt vil Intra  Service betinge sig, at returforsendelsen vedlægges fakturakopi samt at varen skal være ubrudt, uskadt, komplet og i originalemballage.


Returvarer fremsendes til:

Intra Service

Hestehavevej 76
4720 Præstø

Ved returnering bedes udover fakturakopi. Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for Intra Service, og kun ved forudgående aftale.

Portoomkostninger pålagt ordren ved købet krediteres ikke.

Tages en vare retur, hvor emballage ikke er intakt, hvor tilbehør mangler m.v. foretages fradrag i beløbet, der returneres til kunden. Normalt vil fradraget være på 20 %, men kan variere herfra.

Varer der er hjemtaget specifik til kundens ordre tages ikke retur.

Mangler og reklamation

Intra Service yder 12 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

For varer med angivet ”mindst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode, når denne er mindre end 12 måneder efter leveringstidspunktet.

Intra Service garanterer ikke for, at købte produkter opfylder kundens krav og behov, med mindre Intra Service særskilt har givet tilsagn herom på baggrund af oplyste krav til produkterne, og da kun når kunden kan dokumentere, at de oplyste krav er korrekte og fyldestgørende for Jysk Kemi Services vurdering.

Reklamation over mangler skal fremsættes overfor Jysk Kemi Service straks efter manglen er eller burde være opdaget. Kunden skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af varerne. I modsat fald vil reklamation være at afvise som for sent fremsat.

Reklamation kan fremsendes til IntraService på adressen:

Intra Service

Hestehavevej 76

4720 Præstø

Reklamation kan også fremsendes på e-mail: info@jintra-service.dk eller telefoneres på tlf. 28261111

Lider salgsgenstanden af en mangel, og er der reklameret rettidigt, vil Intra Service efter eget valg søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering indenfor rimelig tid, hvis dette ikke påfører Jysk Kemi Service uforholdsmæssige omkostninger.

Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et i det væsentligste tilsvarende produkt, kan kunden forlange den betalte pris tilbagebetalt. Der kan ikke herudover kræves noget beløb betalt eller rejses noget krav mod Intra Service.

Intra Service afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med Danske Fragtmænd eller på anden vis ifølge aftale med Intra Service.

Fordringshavermora

Undlader kunden at afhente eller modtage leverancen ved fremsendelsen, er Intra Service berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for kundens regning og risiko.

Undlader kunden at afhente eller modtage leverancen indenfor 30 dage efter leverancen er forsøgt fremsendt, er Intra Service berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for kundens regning. Kunden er herefter pligtig at betale forskellen mellem den aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris.

Produktansvar

Intra Service har tegnet produktansvarsforsikring og yder produktansvar i henhold til produktansvarslovens regler, men yder ikke herudover produktansvar. Ethvert produktansvar udviklet i retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

Ansvarsbegrænsning

Intra Service er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab.

Intra Service er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt hvor: